Начини на плащане в електронния магазин popspot.eu
 
Потребителят по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплати цената на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, по някой от следните начини:
 
 
1. Плащане 
 
Плащането в брой при доставка е предпочитан вариант за електронна търговия. При избор на тази опция, потребителят трябва да заплати дължимата сума за поръчката при получаване на поръчката. Сумата се заплаща на куриера от куриерска фирма.
 
При доставката потребителят получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Потребителят предава на куриера общата сума, посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния талон, удостоверяващ предаването от куриера на стоката, посочена във фактурата на потребителя. Приемо-предавателният талон служи за разписка. С подписването на талона за приемо–предаване потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Кен Мейк Ит ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
 
 
Договор
 
Договорът за продажба от разстояние между Кен Мейк Ит ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Кен Мейк Ит ЕООД.
 
Кен Мейк Ит ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
 
 
Доставка
 
 
Голяма част от поръчките, направени от електронния магазин, се изпълняват, използвайки услугите на куриерска фирма за транспорт и доставка Рапидо, която е логистичен партньор на Кен Мейк Ит ЕООД.
 
Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка.
 
Доставки се извършват само на географската територия на Република България.
 
Потребителят се задължава лично да заплати наложения платеж и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. 
 
При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката.
 
Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис.
 
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
 
за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
 
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на Кен Мейк Ит ЕООД и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Кен Мейк Ит ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, Кен Мейк Ит ЕООД задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 
Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока.
 
 
 
Цени на доставка
 
Доставката на всички стоки, поръчани чрез електронния магазин - popspot.eu, се изпълнява от куриерска фирма Рапидо за сметка на Кен Мейк Ит ЕООД.
 
 
Срок на доставка
 
Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин - popspot.eu стоки, са както следва:
 
за стоки, налични в търговската мрежа на Кен Мейк Ит ЕООД в страната - на следващия работен ден, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката;
за стоки, които не са налични в склад на Кен Мейк Ит ЕООД - десет работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е напаравена поръчката.
Консултант на електронния магазин - popspot.eu, при първа възможност, се свързва с потребителя, след като заяви своята поръчка.
 
Поръчки, изпратени след 17:00 часа, се обработват на следващия работен ден.
 
Поръчки, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник. 
 
Поръчки, изпратени в дни на национални и официални празници се обработват в първия работен ден, следващ празниците.